Yo-Chi Packaging
Packaging range frozen yoghurt brand Yo-Chi.